Lawkey - Những đặc điểm cần biết khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

comments (0) October 25th, 2018     

Pin It

ledinh ledinh, member
Love it! no recommendations

Có nhiều loại hình doanh nghiệp để lựa chọn đầu tư. Khi đã quyết định lựa chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân, nhà đầu tư cần nắm được những đặc điểm đặc trưng, thủ tục tư vấn thành lập doanh nghiệp của loại hình doanh nghiệp một chủ này.

Đặc điểm của Doanh nghiệp Tư nhân 

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, nhà đầu tư phải năm được những đặc điểm đặc trưng của nó so với các loại hình khác theo Luật doanh nghiệp 2014.

1. Doanh nghiệp Tư nhân do một cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ

Doanh nghiệp Tư nhân không xuất hiện sự góp vốn giống như ở các công ty nhiều chủ sở hữu, nguồn vốn của DN cũng chủ yếu xuất phát từ tài sản của một cá nhân duy nhất.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ

2. Về quan hệ sở hữu vốn trong Doanh nghiệp

Nguồn vốn ban đầu của Doanh nghiệp Tư nhân xuất phát chủ yếu từ tài sản của chủ Doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, chủ Doanh nghiệp có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư, chỉ phải khai báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp giảm vốn xuống dưới mức đã đăng kí. Vì vậy, không có giới hạn nào giữa phần vốn và tài sản đưa vào kinh doanh của Doanh nghiệp Tư nhân và phần còn lại thuộc sở hữu của chủ Doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là không thể tách bạch tài sản của chủ Doanh nghiệp Tư nhân và tài sản của chính Doanh nghiệp Tư nhân đó.

3. Quan hệ sở hữu quyết định quan hệ quản lí

Doanh nghiệp Tư nhân chỉ có một chủ đầu tư duy nhất, vì vậy cá nhân có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp Tư nhân. Chủ Doanh nghiệp Tư nhân là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp Tư nhân.

posted in: thanh lap doanh nghiep

Comments (0)

You must be logged in to post comments. Click here to login.